Tájékoztatjuk, hogy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a fizetési moratórium 2022. december 31. napján véget ért.


A Moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a Moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A Moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a Moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

 

A korábbi fizetési moratórium szakaszokra vonatkozó információk a következők:

 

Moratórium 1: Tájékoztatjuk, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot és állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében 2020. december 31-ig hiteltörlesztési moratórium volt érvényben, mely a lakossági és a vállalati hiteladósokra is vonatkozott (Moratórium 1). 

 

Moratórium 2: A Moratórium 1 először 2021. június 30-ig került meghosszabbításra, majd 2021. október 31-ig ismét meghosszabbították a hiteltörlesztés felfüggesztésének lehetőségét (Moratórium 2).A hatályos szabályozás értelmében tehát a Moratórium 2 2021. október 31. napján lejár. 

 

Moratórium 3: A Kormány az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelettel a fizetési moratóriumot mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek hitelszerződései tekintetében 2022. június 30. napjáig meghosszabbította

(Moratórium 3).
A lejáratot követően, a Moratórium 3 2021. november 1. napjától már nem „automatikus”, azzal csak abban az esetben élhetett, amennyiben arra az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet szerint jogosult és jogosultságát 2021. október 1 és 2021. október 31 között a 6/2021. (IX.15) MK rendelet szerinti formában a Banknak bejelentette. A bejelentés formájának és/vagy határidejének be nem tartása/elmulasztása jogvesztő volt. 

A Moratórium 3-mal olyan adós élhetett, akinek hitele 2020. március 18-ig folyósításra került. A Moratórium 3 igénybevételének feltételei az eddigiekhez képest akként módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg élt a Moratórium 2-vel, úgy 2021. október 1. és október 31. között nyilatkoznia kellett, hogy továbbra is (azaz 2021. november 1-től) élni kíván vele.

A Moratórium 3-at kizárólag a következő társadalmi csoportokba tartozó adósok igényelhették:

 

1. Természetes személyként, aki 2020. március 18-át követően
háztartása rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkent;
legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozó legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak minősül;
közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozó közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a Nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;
háztartásában legalább egy gyermeket tart el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy gyermeket vár, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozó gyermeket vár;
saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozó saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül,

 

2. Vállalkozásként az a vállalkozás, amelynek vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétele a fizetési moratóriumra vonatkozó kezdeményezés benyújtását megelőző 18 hónapban a koronavírus-járvánnyal összefüggően legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a Nyilatkozat megtétele közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel és/vagy kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

Tájékoztatjuk, hogy a Moratórium 3-ra vonatkozó Nyilatkozat 2021. október 31. napját követően már nem módosítható, ezt követően kizárólag a Moratórium 3-ból történő kilépésre van lehetőség.

Tájékoztatjuk, hogy a Kormány 216/2022(VI/17) Korm. rendelete a Moratórium 3 lejáratára vonatkozó határidőt 2022. június 30-ról 2022 július 31-re módosította. A Módosítás azt jelenti, hogy:
a moratórium 2022. július 31. napjáig tart, a moratórium alatt levő hitelek 2022. július 31-ig automatikusan, bármilyen nyilatkozat szükségessége nélkül maradnak a moratóriumban,
a moratórium alatt lejáró szerződések 2022.július 31-ig meghosszabbodnak.

 

Moratórium 4: A moratórium 2022.08.01-től 2022.12.31-ig meghosszabbodik (Moratórium 4) azok számára, akik:

 • 2022.06.18. napját megelőzően a fizetési moratóriumot igénybe vették,
 • nyilatkozatban kérik a moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását (Moratórium 4), és
 • a nyilatkozat 2022.07.31-ig (amely határidő jogvesztő) benyújtásra kerül a Bankhoz. A nyilatkozat elérhető itt

 

A teljeskörűen kitöltött, aláírt nyilatkozat leadható személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton, vagy a Westend Ügyfélközpontban, vagy megküldhető e-mailen a jelzaloghitel@granitbank.hu e-mail címre.

 

FONTOS TUDNIVALÓK a Moratórium 4 tekintetében:

 

 • Az adósnak a Bankhoz benyújtott kérelmére az adósnak a Bank által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2022. augusztus 1-jétől fizetési haladékot kap,
 • Az adós a kérelem benyújtására akkor jogosult, ha a fizetési haladékot 2022.06.18. napját megelőzően igénybe vette,
 • A moratórium 2022. december 31. napjáig tart,
 • A moratórium alatt lejáró szerződés 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik,
 • A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a moratórium idejével meghosszabbodik.
 • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni,
 • A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • A nyilatkozat 2022.07.31-ét követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

 

Amennyiben jelzi azon szándékát, hogy a Moratórium 1-re és/vagy a Moratórium 2-re  és/vagy Moratórium 3-ra és/vagy Moratórium 4-re tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat és díjtartozását vagy annak egy részét egy összegben meg kívánja fizetni, ezen teljes vagy részleges előtörlesztés díjmentes 2022. december 31. napjáig. A kamat és díjtartozás részleges vagy teljes összegű előtörlesztése szerződésmódosítási díjfizetéssel sem jár 2022. december 31. napjáig.

 

Amennyiben úgy dönt, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében magasabb összegű törlesztőrészletet vállalna (a jövedelem arányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembe vételével) a szerződését módosítani szükséges, melyért a Bank nem számít fel szerződésmódosítási díjat 2022. december 31. napjáig.

 

MIÉRT ÉRDEMES TOVÁBBRA IS FIZETNI A TÖRLESZTŐRÉSZLETET?
 
 • Ha úgy látja, hogy a jövedelme továbbra is lehetővé teszi a hiteltörlesztést, akkor a törlesztés folytatásával elkerülheti, hogy a fizetési moratórium alatt felhalmozott, de meg nem fizetett kamatok keletkezzenek, melyet a meghosszabbított futamidő alatt, utólagosan kell megfizetnie.
 • A moratórium miatti futamidő hosszabbítás következtében időben tovább kell a hitelét törlesztenie.

 


HOGYAN KÉRHETŐ A MORATÓRIUM ALATT A HITELTÖRLESZTÉS FOLYTATÁSA?

 

Amennyiben Ön nyilatkozott és igénybe veszi a Moratórium 3 lehetőségét, de később mégis szeretne kilépni belőle, kérheti (az ügyletben szereplő bármelyik adós vagy adóstárs is) a hitel törlesztésének szerződés szerinti folytatását. Ezt az alábbi módokon jelezheti a Bank felé:

 • GRÁNIT NetBankon, szabad formátumú levél írásával
 • GRÁNIT TeleBankon +36 1 510 0527 számon, nyitvatartási időben (H-P: 8:00 – 21:00)


MIKOR KERÜL BEÁLLÍTÁSRA A TÖRLESZTÉS FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT?

 

Bankunk a beérkezett Nyilatkozatokat az alábbiak szerint dolgozza fel:

 • a munkanapon 16:00 óráig beérkezett Nyilatkozatok még aznap,
 • a munkanapon 16:00 óra után vagy munkaszüneti napon beérkezett Nyilatkozatok a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.


MIT JELENT A FIZETÉSI MORATÓRIUM JELZÁLOGKÖLCSÖNNÉL?

 

2020. március 18-ig folyósított kölcsönösszeg alapján, a moratórium időszaka alatt esedékessé váló törlesztőrészletek beszedése kerül felfüggesztésre.

 • A 2020. március 18-ig csak részlegesen folyósított hitelek esetén csak a 2020. március 18-ig folyósított kölcsönösszeg alapján kiszámolt havi törlesztőrészletekre kérhető a fizetési moratórium, a 2020. március 18-a után folyósított kölcsönösszeg havi törlesztőrészleteire nem.
 • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatokat utólag, a fizetési moratórium lejárata után kell megfizetni havonta, a hátralévő futamidőre egyenlő részletekben szétosztva.
 • A fizetési moratóriumot követően esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felgyülemlett, a fizetési moratóriumot követően megfizetendő kamatrészlet együttes összege nem haladhatja meg a fizetési moratóriumot követő első, eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét (változó kamatozású hiteleknél a megváltozott kamattal kiszámított törlesztőrészletet), azaz azt a törlesztőrészletet, amelyet Ön a fizetési moratóriumba való belépés nélkül fizetett volna meg.
 • Annak érdekében, hogy a fizetési moratórium lejárata után, a fizetési terhei az eredeti fizetési kötelezettségéhez képest ne emelkedjenek meg a felhalmozódó kamatok utólagos megfizetése miatt, az eredeti futamidő legalább a fizetési moratórium idejével vagy annál hosszabb idővel meghosszabbításra kerül.
 • A fizetési moratórium időszaka alatt havonta tájékoztatjuk a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegéről.
 • A fizetési moratórium lejárata után fogjuk értesíteni arról, hogy a fizetési moratórium miatt meddig fog kitolódni a hitel eredeti futamideje és mennyi lesz az új törlesztő részlete, amely tartalmazza a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatok részletekben való megfizetését is.


MIT JELENT A FIZETÉSI MORATÓRIUM BABAVÁRÓ KÖLCSÖNNÉL?
 

2020. március 18-ig folyósított kölcsönösszeg alapján, a fizetési moratórium időszaka alatt esedékessé váló, ügyfél által fizetendő törlesztőrészletek és kezességvállalási díj beszedése kerül felfüggesztésre.

 • A gyermekszületés miatt 3 évre felfüggesztett hitelekre nem kérhető a fizetési moratórium.
 • Amennyiben a fizetési moratórium időszaka alatt végig jogosultak az állami kamattámogatásra, akkor a fizetési moratórium ideje alatt a kamattörlesztést az állam fizeti Ön helyett, így a fizetési moratórium időszaka alatt nem keletkezik Önnek utólagosan megfizetendő kamatösszeg.
 • Amennyiben a fizetési moratórium időszaka alatt elvesztik az állami kamattámogatásra való jogosultságukat (pl. mert Önnek és a házastársának sincs magyarországi lakcíme), akkor a jogszabály alapján megemelt hitelkamatot és kamattörlesztést az állam helyett Önnek kell teljesítenie, amely a fizetési moratórium lejárata után kerül majd beszedésre a havi törlesztőrészletekkel együtt.
 • A fizetési moratóriumot követően esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt esetlegesen felgyülemlett, a fizetési moratóriumot követően megfizetendő kamatrészlet együttes összege minden estben úgy kerül megállapításra, hogy az ne haladja meg a fizetési moratóriumot követő első, eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét (az esetleges kamattámogatás elvesztése esetén, a kamattámogatás nélküli kiszámított törlesztőrészletet), azaz azt a törlesztő részletet, amelyet Ön a fizetési moratóriumba való belépés nélkül fizetett volna meg.
 • Annak érdekében, hogy a fizetési moratórium lejárata után, a fizetési terhei az eredeti fizetési kötelezettségéhez képest ne emelkedjenek meg a meg nem fizetett törlesztőrészletek utólagos megfizetése miatt, az eredeti futamidő legalább a fizetési moratórium idejével vagy annál hosszabb idővel meghosszabbításra kerül.
 • A fizetési moratórium időszaka alatt havonta tájékoztatjuk a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegéről.
 • A fizetési moratórium lejárata után fogjuk értesíteni arról, hogy a fizetési moratórium miatt meddig fog kitolódni a hitel eredeti futamideje és mennyi lesz az új törlesztő részlete.


MIT JELENT A FIZETÉSI MORATÓRIUM FOLYÓSZÁMLAHITELNÉL?

 

2020. március 18-ig beállított folyószámlahitelkeret esetén, a hitelkeret változatlan összegben rendelkezésére áll, csupán a fizetési moratórium időszaka alatt esedékessé váló kamatfizetések beszedése kerül felfüggesztésre.

 • Azon folyószámlahitelek esetén, amelyek lejárata 2020. március 18-a és 2022. december 31-e közötti és az elvárt összegben érkezik jövedelem a számlára, ott újabb egy évvel meghosszabbításra kerül a folyószámlahitelkeret összege.
 • A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatokat utólag, a fizetési moratórium lejárata után kell megfizetni havonta, a hátralévő futamidőre egyenlő részletekben szétosztva, maximum 12 hónap alatt.
 • A fizetési moratórium időszaka alatt havonta tájékoztatjuk a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegéről.
 • A fizetési moratórium lejárata után fogjuk értesíteni arról, hogy a moratórium alatt felhalmozott kamatok és kihasznált hitelkeret összegét, milyen módon tudja megfizetni.


MIT KELL TUDNI A KÉSEDELMES HITELEK KEZELÉSÉRŐL?

 

A GRÁNIT Bank Zrt. digitális bankként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei szempontjából a különös jelentőséggel bíró információk elérhetők legyenek elektronikus formában. Így tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a késedelmes tartozások kezelésére a vészhelyzetre tekintettel kihirdetett moratórium során, illetve azt követően.TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSKÖNNYÍTŐ MEGOLDÁSOKRÓL

A GRÁNIT Bank Zrt. többféle finanszírozási konstrukciót, a törlesztést könnyítő megoldást kínál azon ügyfelei számára, akik a fizetési moratórium lejártát követően esetlegesen fizetési nehézségekkel néznek szembe. A fizetési problémák esetén kínált banki megoldási lehetőségeket az alább elérhető részletes tájékoztató foglalja össze.
 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Kérjük adja meg adatait
és kollégánk felveszi
Önnel a kapcsolatot!

 • + 36
 
 

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!