Adatvédelmi TÁJÉKOZTATÓ

A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) bármely, a honlap/alkalmazás  használata során tudomására jutott személyes adat feldolgozása és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát  a Bank tudomására hozza, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank azt a  vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – az adatátadás jellege által meghatározott céllal és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Bank az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik a személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Bank valamennyi rendelkezésére bocsátott, az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, számla egyenlegére, forgalmára vonatkozó tényt adatot, információt, megoldást a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben foglaltak szerint banktitokként kezel.

Az adatvédelemre, adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokról a Bank Üzletszabályzatában tájékozódhat.

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!